Thông Tin htc desire 310 dual sim treo logo fix ok


Mã:
Reinsert phone battery.
Battery must be charged.
Phone must be off with battery inside.
Please insert USB cable now...
Detected : MediaTek PreLoader USB VCOM (Android) (COM33)
BBCHIP: MT6582_S00
BBCHIP HW: 0xCA00
BBCHIP SW: 0x0000
SECURE VERSION: 0
Phone detected...Please wait
Sending DA agent, please wait...
EMMC: (29Gb+4096Mb) HYNIX 0x483447316404
EMMC FW VERSION: 05:00:00:00:00:00:00:00
EMMC CID: 90014A4834473164040505A18F3C214B...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]