Rom Stock Kikat 4.4.4 Tiếng Việt Galaxy Tab 3 Lite VE 3G (SM-T116NU) Mới Nhất

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Model SM-T116NU

Model name

Country Vietnam

Version Android 4.4.4

Changelist 504644

Build date Fri, 10 Apr 2015 08:17:45 +0000

Product code XXV

PDA T116NUXXU0AOD1

CSC T116NUOLB0AOD2

Link Download :


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]