info cho có data 4r .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Platform: Samsung Android
Selected port: COM11
Selected model: SC-05G
Detected phone model: SC-05G
Firmware compiled date: Fri Jul 10 14:25:25 KST 2015
PDA version: SC05GOMU1AOG3
CSC version: SC05GDCM1AOG3
SW version: SC05GOMU1AOG3
Phone IMEI: Unknown
Phone SN: R38G40WKJNF
Android version: 5.0.2 (LRX22G)
Checking Root:
Phone is Rooted.
Unlocking phone...
Phone is successfully unlocked
To...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]