Tình trạng máy treo logo, cài CWMRecovery ok, nhưng không vào recovery được, mần mò xíu là chú nó tỉnh dậy

Mã:

C:\Users\phong\Desktop\ADB Fastboot Tool>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.17.0002
(bootloader) version-baseband: 14.11.36Q4.021
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 1.06.707.2
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-ON
(bootloader) serialno: HT3CGWL02129
(bootloader) imei:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]