như tiêu đề mình có con máy Callbar A5 treo Logo . ai có rom up cho mình xin với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]