Khách mang máy vào tình trạng root xong chỉnh sửa file hệ thống, không hiển thị hình ảnh. mọi chức năng vẫn ok.

Đã flash lại bằng KDZ nhưng treo chữ Prada. Đã thử convert sang oct nhưng fail ngay khi bỏ oct vào. Anh em nào còn file cho e xin. Khách hối quá tìm không kịp nữa.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]