Samsung Galaxy Mega 2 G750F Tiếng Việt ( Free File)

Samsung G750F Tiếng Việt
Edited Stock Rom 4.4.4

Samsung G750F Tiếng Việt
- Mượt Mà - Ổn Định

Hard Reset Không Mất Tiếng Việt

Samsung G750F Tiếng Việt -
Build Tar Flash Odin

Link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Password: minh_tri_bk


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]