Bấm tổ hợp 2 phím VOL DOWN và POWER khi máy đang tắt
Máy vào Factory mode, chọn dòng thứ 3 từ dưới lên. Nhấn Power để Hard reset

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]