mới thâu của khách cây A810k mà gà về vụ này AE nào rảnh qua team giúp e được ko ạ . thanks all ACE


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]