Thông Tin Tiếng Việt SC-04E 4.4.2 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.4.2 ổn Định ít Hao pin
Xóa Bỏ Tất Cả App Docomo Không Cần Thiết Như Máy Quốc Tế
Hard Reset Việt SC-04E Docomo Không Mất Tiếng Việt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]