LG GX F310LR TIẾNG VIỆT 4.4.2 FIXED ALL OK:
LG F310LR TIẾNG VIỆT - HARD RESET KHÔNG MẤT TIẾNG VIỆT
LG F310LR TIẾNG VIỆT - MƯỢT MÀ - ỔN ĐỊNH - ÍT HAO PIN
1/ LG F310LR ROOT:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]2/ LG F310LR RECOVERY:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]3/ LG F310LR UP ROM TIẾNG VIỆT FIX ALL 4.4.2:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

LG F310LR TIẾNG VIỆT FIXED ALL 4.4.2
Password: minh_tri_bk[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]