LG GX F310LR TIẾNG VIỆT 4.4.2 FIXED ALL OK:

LG F310LR TIẾNG VIỆT
- HARD RESET KHÔNG MẤT TIẾNG VIỆT

LG F310LR TIẾNG VIỆT
- MƯỢT MÀ - ỔN ĐỊNH - ÍT HAO PIN

1/ LG F310LR ROOT:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

2/ LG F310LR RECOVERY:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

3/ LG F310LR UP ROM TIẾNG VIỆT FIX ALL 4.4.2:

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]