Máy em nhận của thợ imei 0049, đã lên 4.3 nhưng chưa có Tiếng Việt. Gọi máy báo not registed network.
Làm done, lượm lúa trong 600s.
Ai cần comment cho điểm e sẽ gửi giải pháp.
Thank bác Linh đã chia sẽ rom Tiếng Việt![Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]