[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Hẹn khách thứ tư, nay thứ 3 đã trả code và hướng dẫn khách lên sóng OK [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
IMEI: 35686805xxxxxxx
NCK: 3348931023424728 SPCK: 2904446627730424 NSCK 0700993349894954 CCK: 1825610024376164
Click to expand...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]