SigmaKey 2.12.05 Qcom: Connect Motorola Android phone
Connecting...Done
--------- 2015-08-23 11:24:17 ---------
SigmaKey 2.12.05 Qcom: Direct unlock
Motorola USB Networking Driver - Packet Scheduler Miniport, IP: 192.168.16.1
Firmware: M6600A-SCAUTSZ-1.5.6505T
Date: Dec 9 2011 15:01:09, Aug 27 2010 11:00:00, SCAUTNZ1
IMEI: 353648042526220
Bluetooth address: 000000000000
Security area saved to "C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\SigmaKey\security backup\353648042526220_SCAUTNZ1_Dec 9 2011_150109_Aug 27 2010_110000.skb"
Unlocking phone...Done
Restarting phone...Done


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]