ae nào làm rồi chỉ giúp! hay ae có sơ đồ cho mình xin với! nhận con máy bể c.u tưởng thơm đi test mấy miếng c.u ko có miếng nào dc cả!Chú ý lần sau : Bài viết sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]