Nhận con CK phone 6S mã bảo vệ , hadreset không được , cho vô fomat treo luôn !

Anh em ai có rôm em này cứu giúp 1 tay

Hình và log fomats của em nó đây ạ Thanks tất cả ACE quan tâm :D

Detecting COM PortCOM39
Driver Name->>>SPRD U2S Diag
>>> Connecting Mobile...
Mobile Connection Success...
Mobile Firmware Version:SPRD3
>>> Downloading First Boot...
>>> Mobile Info
Project ID :Spreadtrum Boot Block version 1.1
>>> Downloading Second Boot...
Baud Rate is Switched To:230400
CPU Name:8825/6825
Eraseing userdata...
Repairing userdata...
EraseRunTimeNV...
EraseProdEng...
PHASE_CHECK...
EraseMsic...
All Done...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]