Cài tiếng việt LG Leon™ LTE T-Mobile H345 5.0.2 ok
Cài trên nền Stock 5.0.2 v10b
Hard reset không mất tiếng việt
Không cá nhân hóa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]