i máy em thay cặp xong lên active nó báo:kích hoạt thất bại...h phải làm sao đây ace...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]