Unlock, mở mạng Nokia Asha 300 ok

Mã:
Scanning USB Ports...

================================================
Basic Phone Information
================================================
MCU Version: V 07.57 24-08-12 RM-781 (c) Nokia
IMEI Plain : 352446050xxxxxx
IMEI Spare : A352446050912570
IMEI SV : 33524460509xxxxxxF
Phone Model: Nokia 300
Category : Phone
Phone Type : RM-781

================================================.. .
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]