tình hình lá em nhận con ip4 main zin chưa làm gì bị mất sóng 2g bật 3g thì có sóng ae có làm qua xin chỉ giúp

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]