em dowload five trên navifirm về được thư mục 059V6P8,không biết chọn đường dẩn cho nó năm chổ nào mới flash duoc với box ATF


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]