mình lập ra topic này để nhằm giúp đỡ anh em mới vào nghề và hướng dẫn các anh em các pan bệnh qua video để xử lý một cách dễ dàng hơn.
- các video về các pan sữa chữa sẽ được update vào đây liên tục,chỉ cần có gì mới mình sẽ update lên đây.
anh em cố gắn theo giỏi.

=====================
===========
==


P/S : AE chịu khó click vào xem cho to rõ với đỡ tốn tài nguyên forum,thank all


- - - Updated - - -+ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
+
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]