khach sang chơi trùng imei mới chịu[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Model: SM-N900T

HWID: CMB00DF5C4B00A0

Imei: 358917051xxx

Starting unlock process.
Msladdress READED OK.
Sending data to server.

Sending Authorization to the phone.
Phone authorized OK.

Checking status of simlock.
Simlock status: 00000001
Unlock Done.
If phone ask for code, enter 00000000.
Restarting phone.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]