a/e chọn file theo hình nếu máy mả bảo vệ thì tích vào mục Factory Settings.nhấn FLASH
Bấm cùng Lúc 2 fim * và # cắm cáp máy sẻ chạy.giòng mới này có cổng USB nên khá dể chiệu.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
File Tiếng Việt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]