LG G Pro E980 khóa mạng at&t không có tiếng việt,không tắt mở 3g được,convert E988 quốc tế full chức năng:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hướng dẫn:

Đầu tiên flash ver cao nhất của E980:LGE980AT-00-V10p-ATT-US-NOV-22-2013+0.tot (google cả đóng)...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]