Rom JB trở đi nhiều máy có Tiếng Việt nhưng không hiện ra hoặc Edit rồi TV cũng không hiện ra mà cần...gọi hồn.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Cách 1: Root dùng File manager vào system/csc/language.xml edit nó thêm tí (nếu edit tại đó lỗi thì copy nó sang nơi khác edit xong chép về lại đó)
(Note: vào system/csc/common/... tìm language.xml edit thêm 1 lần nữa để reset cho nó...tự tin...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]