ace chỉ e cách up rom K01A cái..........lên google tìm mãi k có cách úp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]