nhưu tiêu đề e nso mât trở chan TX nên ko boot đc .ae có sơ đồ đường đi hay câu tắt nó cho e xin thank all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]