bàn phím thì sáng còn màn hình tối thui


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]