adb install dummyLgeErs.signed.apk
adb uninstall com.lge.ers
adb install dummyLgeErs.signed.apk
adb shell
$ run-as com.lge.ers
$ cd /data/data/com.lge.ers
$ ln -s /data android
$ exit
$ exit
adb reboot
adb wait-for-device shell
$ echo ro.kernel.qemu=1 > /data/local.prop
$ exit
adb...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]