Nhận một cây ip4 tình trạng mất loa trong và míc đã thay U62 và U60 cũng không được cuối cùng cũng phải đo đặc theo thủ công kết quả done không ngờ !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]