Nhận con G2 Docomo của khách up nhầm D802,vẫn về dowload mode được nhưng up sẽ fail.

Đưa về download mode up tot báo lỗi CrossDL liền
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sửa TOT để qua mặt tool nhưng flash gần cuối vẫn fail

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Cuối cùng phải nạp dump thì em nó mới chịu tỉnh và cho flash TOT

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]