Nhận con máy (Mode : Black 0) Vào recovery nó hiện FTM là thế này đây tìm FW trên mạng thì như mò kim đáy bể !
Sau những kinh nghiệm quý báu của mobile tab china em nó đã done !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]