Cái này thây chưa có nê lên cho có DATA
Sơ đồ mạch Cho AE thợ HW khi cần.
HÌnh

Link :
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]