Thông Tin Cài Nạp tiếng hoa S3 t999 t-mobile ok
Edit Tiếng Hoa Trên Nền Rom Stock Ổn Định Ít Hao Pin
Hard Reset T999 Không mất Tiếng Hoa
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]