tình hinh là em nhận cây mấy người quen nokia 109
rớt nước đứt đường màn hình đếm từ trái sang phải đứt chân số 7 và 8
đứt luôn điểm câu ở đằng sau
xin giúp em nó có đi qua điểm nào nữa ko hay vô ic nếu vô ic cho em xin 2 điểm vô ic đó
thành thật cám ơn ea nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]