Vừa test sơ đồ và mạch thực tế, khác nhau đó ae, ae gặp bệnh làm theo hình dưới, không được làm lại D3100, thanks.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]