2700 không nhận sim đo tổng trở + áp vsim đầy đủ flash lại not ok làm nguồn + thay not ok cuối cùng thay 3 con c2700 + l2704 + c2702 = done


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]