Mình nhận con 4S sạc báo sét nhưng không lên % đã thay pin + cáp sạc . đo ap L3 , L4 mất áp , gỡ Q3 câu tắt nhưng bị mất và toét hết chân , xin AE chỉ giáo câu kẹo thế nào ? cảm ơn AE


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]