Tiện làm sơ đồ giúp ae nên post chia sẻ cho cả nhà, hjhj, ae test con rung nếu tốt kiểm tra đường dẫn từ rung đến 2 con L đó, không được nữa thì làm N2200 nhé.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]