1. NPC - Nokia Public Certificate - without this - phone has no imei and the
security watchdog timer will switch the phone off after 3 minutes
(Security Watchdog is Hardware module in the CPU that monitors software
activity and restarts power to all CPU logic).

2. Simlock Data - this data is needed to be able to accept simcard, if damaged
the phone will be in Contact Service. This data is not related to other permanent data.

3. Energy Management Data - this data holds values for the analogue part
of the chipset, needed to have proper charging and other important power
distribution values.

4. RF tunning data - those are value for the Radio part of the phone. Various
parameters that are needed to have correct working receiver and transceiver

5. Super Dongle Key data and signing - this is special area that contains SX4
key exchange data + signing of the Energy Managment Data and the RF Tuning Data


Tạm dịch như sau:

1. NPC – (Nokia Public Certificate) Giấy chứng nhận công khai Nokia –Nếu không thỏa mãn điều này - điện thoại sẽ bị mất số IMEI và watchdog timer Security sẽ chuyển sang chế độ tắt máy sau 3 phút (Security Watchdog là module phần cứng CPU để giám sát kích hoạt phần mềm và để khởi động nguồn cho tất cả các khối CPU logic).

2. Simlock Data - dữ liệu này cần thiết để có thể chấp nhận SIMCARD, nếu bị hư hỏng, điện thoại sẽ bị Contact Service. Dữ liệu này không liên quan đến các dữ liệu thường trú khác.
3. Energy Management Data Dữ liệu Quản lý Năng lượng - Dữ liệu này giữ giá trị cho các mạch tương tự (analog) của chipset, cần thiết để sạc hợp lệ và các giá trị phân phối nguồn quan trọng khác
4. RF tunning data – Đây là những giá trị dành cho phần sóng của điện thoại. Các thông số cần phải được xác nhận để mạch thu phát làm việc chính xác.

5. Super Dongle Key data and signing - đây là khu vực đặc biệt có chứa
khóa trao đổi dữ liệu SX4 + các dữ liệu quản lý nguồn đã xác nhận và RF Tuning Data,nếu khu vực này có vấn đề chỉ có một giải pháp là gửi file ask qua rpl từ máy chủ Nokia.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Sưu tầm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]