mình có nhận con ip4 đang dùng từ nhiên mất cảm biến nghe gọi không tự tắt màn hình,sàng main khác qua cáp và màn vẫn tốt. Đo nội trở vẫn đầy đủ bác nào gặp qua rồi chỉ giáo e phát.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]