Máy đang bt hết pin giờ kẹp nguồn kim treo 0,1a 100 lần thì có 1,2 lần nó lên xin giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]