các bác giúp em xem con ic em đánh dấu x này có ở những máy nào không
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


nhắc nhở bạn lần sau máy cần giúp bạn ghi rõ ràng tên bệnh của máy ra,bạn vào edit lại bài cho đúng


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]