em có con máy khách mang nước ngoài về nhưng tìm mãi ko thấy file root để unlock, các anh có file root con này cho em xin với

SM - G313ML 4.4.2

Baseband : G313MLUBU0ANJ3

em cảm ơn !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]