Thông Tin ZTE U960E 4.0.4 tiếng việt + CH Play ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock ổn Định ít Hao Pin
Cài CH Play ZTE U960E Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả App Chiana Không Cần Thiết
Hard Reset ZTE U960E Không Mất Tiếng Việt

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]