ae nào có rom gốc không cho mình xin với treo logo up rom gốc bây giờ mất tiêu màn hình luôn rùi

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]