Lumia 800 Restore boot Dload + Chuyển Qualcomm + Tiếng Việt ok-Lumia 800 boot Dload, chuyển Qualcomm + úp Tiếng Việt ... treo Nokia

-Restore boot về Dload = box ATF, úp gốc

RM801_12460_prod_645_02_boot.esco, RM801_059N7J7_1750.0823.8858.12460

-Hàn Test Point, nạp boot Qualcomm + úp Tiếng việt + active code tải game/app ok[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]