e vừa nhận khách cây 1202 bi lắp sim
tháo ra thấy mất chân o giửa fia dưới gần mạch than
ae ai có sơ đồ hay câu kéo như thế nào giúp e với tks ae
#:-s#:-s#:-s#:-s#:-s#:-s


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]